Бүрткүлх

Оңдан вебсайтмудт ашглад уга өвәрц нууц үгиг агшлхиг зөвлҗәнә.
Үнн нерән орулх алвн уга. Кемр Та үүг орулсн болхла, энтн Тана бүтәлиг заахд керглгдх болмҗта болх.
 

Рувики-г Танла әдл күмс кеҗәнә.

104 521

ясвр

3179

халхс

14

Сүүлд немгдсн хүв-немр орулачнр