Нүр халх халхин экн-кодыг үзх

Дарук шилтәсәскөлтә Танд эн халхиг ясврлх эрк уга:

  • Тана күссн эн үүлдл группмудын: Кергләчнр, Стюарды кергләчнрт кизәрллттә бәәнә.
  • Эн халхнь ясврлх болн бусд үүлдл кехәс хамһалгдв.

Эн халхин экн-кодыг үзҗ, хуулҗ болна.

«Нүр халх»-ур буцх.