Нүр халх: хүврлтсин түүк

Радио товчиг суңһҗ дарсна хөөн Enter товчиг, эс гихлә халхин доод талд бәәһә товч деер дарҗ ясврмудыг хоорнднь хәрцүлтн.
Тәәлвр: (ода) — одаһин хүвлвртә хәрцүлх; (сүүлин) — өмнк хүвлвртәнь хәрцүлх, б —баһ кемҗәнә ясвр

(хамгин шин | хамгин экнд) Үзх (үлү шин 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

16 Хөн сарин 2024

18 Мөрн сарин 2024

14 Мөрн сарин 2024

6 Мөрн сарин 2024

4 Мөрн сарин 2024

3 Мөрн сарин 2024

2 Мөрн сарин 2024

25 Моһа сарин 2024

12 Моһа сарин 2024

5 Лу сарин 2024

4 Лу сарин 2024

22 Туула сарин 2024

21 Туула сарин 2024

11 Туула сарин 2024

10 Туула сарин 2024

25 Бар сарин 2023

(хамгин шин | хамгин экнд) Үзх (үлү шин 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)