Нүр халх

Рувики-с
00:46, 18 Мөрн сарин 2024-ә бәәдләр Wikibabai40 (күүндән | орулсн хүв-немр) кергләчин кесн чиклвр

РУВИКИ — Интернетин шин невтркә толь

Ода энд хальмг келәр 3179 ниитлл бәәнә.

Орсин Холвана Улс

Хальмг Таңһч

Орсин Холвана Улсин бүрлдлд ордг бүс-нутгудын негнь.

Умшх
Coat of Arms of Kalmykia.svg
Хальмг Таңһч

Хальмг

Моңһл келтә өөрд бөлгин келн-улс.

Умшх
Kalmyks 01.jpg
Хальмг Таңһч

Тод бичг

1648 җилд өөрдин гегәрүләч, гелң Зая-пандит Намкай-Җамцин уйһрҗн-моңһл бичг бәрмтлҗ, цуг моңһл келтнрин төлә зокасн үзг-бичг.

Умшх
Prijutnoe1.jpg
Шаҗн

Бурхн Багшин алтн сүм

Геден Шеддуп Чой Корлинг Хальмг Таңһчин хамгин ик Номин сүм болад, Европд хамгин өндр Бурхна Номин сүм.

Умшх
Golden Temple Elista.jpg

Шуурһна Раиса

Хальмг шүлгч, зокалч, орчулач, җүҗг нәәрүләч.

Умшх
Раиса Шурганова, поэтесса, писатель, драматург.jpg

Көглтин Дава

Хальмгин ардын шүлгч.

Умшх
Көглтин Дава.jpg

Бадакова Татьяна Ивановна

Хальмг Таңһчин зокалчнрин ниицән гешүн, Әрәсән зокалчнрин ниицәнә гешүн, шүлгч болн математикч, Әрәсән саң-хазна салврин тергүлгч көдләч, Әрәсән эмгтәчүдин Эвлл Сойлын Элч.

Умшх
Tatyana-Badakova.jpg

Җон Рональд Руэл Толкин

Англин зокалч, шүлгч, келн-зүүч, ик сурһулин багш бәәв.

Умшх
J. R. R. Tolkien, ca. 1925.jpg

Шар луувң

Шар луувң теҗәллг чинр өндртә үндсн үртә ноһан. Шар луувңд олн төрлин әмн-демүдәс һаза кальц, төмр, фосфор зерг килвр шингәгч эрдс давсна байлг экн-сурвлҗ бәәнә гиҗ үздг. Түүнд ик кемҗәһәр аһулгдх каротин күүнә бийин бодсын сольлцаг теңцврҗүлхәс һаза бий-махмуд болн оюна чадмҗиг сәәҗрүлдг.

Умшх
CarrotRoots.jpg

Коксадан Виктор

Коксадан Виктор Томск балһснд 1955-гч җилин июнь сарин 2-т күүнә заяг олҗ. Ода Хальмг Таңһчин Целин района төв Булһн Сала сүүрт оршн суудг.

Умшх
Виктор Коксадаев.jpg