Статистик

Халхин статистик
Зүүлс3179
Халхс
(Күүндәнә халх, чиглүлгч халх зерг эн викидк бүк халхс.)
6589
Орулсн файлмуд3
Ясврин статистик
Рувики ашгллтд орснас хөөтк халхин ясврин то104 521
Халх болһна ясврин то15,86
Кергләчин статистик
Бүрткгдсн кергләчнр (гешүдин җигсәлт)9930
Идвктә кергләчнр (гешүдин җигсәлт)
(Сүүлин 30 өдрт үүлдл кесн кергләчнр)
14
Стюарды (гешүдин җигсәлт)2
Роботмуд (гешүдин җигсәлт)19
Администратормуд (гешүдин җигсәлт)11
Интерфейсин закрачнр (гешүдин җигсәлт)7
Алвна көдләчнр (гешүдин җигсәлт)0
Нуудг (гешүдин җигсәлт)0
autoreview (гешүдин җигсәлт)8
Проверяющие участников (гешүдин җигсәлт)0
closer (гешүдин җигсәлт)0
editor (гешүдин җигсәлт)0
Инженеры (гешүдин җигсәлт)0
Импортирующие (гешүдин җигсәлт)0
Исключения из IP-блокировок (гешүдин җигсәлт)0
Управляющие подписками push-уведомлений (гешүдин җигсәлт)0
Откатывающие (гешүдин җигсәлт)0
Загружающие (гешүдин җигсәлт)0
Участники, для которых заблокирован инструмент Информация об IP (гешүдин җигсәлт)0
Оңгдан статистик
Слов во всех статьях148 280