Шуурһна Раиса

Рувики-с
Шуурһна Раиса
орс. Шурганова Раиса Басановна
Раиса Шурганова, поэтесса, писатель, драматург.jpg

Төрсн: 1967-гч җилин, январь сарин 12
Хальмг Таңһч, Элст балһсн,
Улс-орн Туг Әрәсә Орсин Холвана Улс,

Туг Хальмг Таңһч Хальмг Таңһч

Урсхл шүлгч

Шуурһна Раиса — хальмг шүлгч, зокалч, орчулач, җүҗг нәәрүләч. Хальмг Таңһчин зокалчнрин ниицәнә гешүн (2012), Әрәсән зокалчнрин ниицәнә гешүн (2017).

Намтрнь

Шуурһна Раиса 1967 җилин январь сарин 12-т Элст балһснд нәәмн күүкдтә ик өрк-бүлд зурһадгч үрн болад төрҗ һарв. Эцкнь, Шуурһна Лиҗин Басң (Басан Лиджиевич Шурганов) көдлмш кеҗ йовсн күн. Экнь, Хөөчән Галина (Галина Хейчиевна Эрдниева) күүкдән өскн асрад, гертән суудг бәәҗ. Раиса болхла, бичкнәсн авн урн-зокалд дурта, шулун-шудрмг күүкн болдг бәәҗ. 2009 җиләс авн шүлг бичдг (орс келәр) болад, хөөннь эврә келәрн бичхәр шиидәд, хальмг келндән сән гидгәр сурлцхин төлә зүткҗ суув[1]. Эврә келән сурад авчкад, шүлг болн келвр бичҗ, 2012 җилд «Шинрлт» гидг нертә Хальмг Таңһчин бичәнрин холвана гешүн болв. 2017 җиләс авн Әрәсән бичәчнрин холвана гешүн болҗ бәәнә.

Ода деерән Хальмг Таңһчин хотл балһсн Элстд бәәһәд, шүлг, поэм, келвр, тууҗ, түүк болн нань чигн юм зокан бичҗ, олн умшачнртан белгләд бәәнә[2], шүлгчин шүлгүдиг хальмг келнәс орс келнд чигн Әрәсән нертә орчулчанр орчулдг[3]. Шүлгч болн бичәч Шуурһна Раиса хойр үртә болн хойр зеетә.

Урн бүтәлнь

Шуурһна Басңгин Раисан үүдәлт гүн утх-чинртә, җирһлин, әмн-насна олн сурврин хәрүг хәәҗ олх даалһврта юмн болна. Хальмг Таңһчдан, теегтән, урһмл-адусн цуһараднь шүлгч шүлгүдән зөрүләд, магтад-дуулад, недринь һарҗ шинҗләд чигн йовна. Эврә үзсн-соңссн юмн, аав-ээҗин дааҗ һарһсн юмн, цуг хальмгудын хүв-заяна туск ухаллһн чигн бичәчин оньгас мөлтрҗ алдрад одхш. Эн ухан-санаһан, негн чигн үг нуулго, эмәлго, бичәч умшачнртан медүләд, теднлә күүндәд бәәнә. Өдгә цагт бичәчин үүдәврмүдиг «Теегин герл», «Литературная газета», «Горянка», «Дар духовный»[4] гидг седкүлмүд кевлҗ бәәнә.

Шаңнл-һавьянь

 • Элст балһсна 150-өөнд зөрүлсн Элстин туск шин дуудын марһанд I зергин диплом. «Элстм» гидг дууг нәәрүлснднь (г. Элиста, 2015 җ.);
 • Цуг Әрәсән «Живая классика» гидг акцд орлцснд Әрәсән бичәчнрин холвана Күндтә бичг (г. Москва, 2017 җ.);
 • Үүдәлтд ик һавья орулснд «Улан Зала» гидг Хальмгин үндстнә шаңнлын лауреат (2017 җ.).

Кевлсн дегтрмүднь

Орс келәр

 • Небесный художник (стихи), г. Элиста, ЗАОр НПП «Джангар», 2009 г. — 142 с.
 • Любимая Небесами (стихи), г. Элиста, ЗАОр НПП «Джангар», 2009 г. — 138 с.
 • Небесный Дар (стихи), г. Элиста: ЗАОр НПП «Джангар», 2012 г. — 268 с.
 • Зернышки граната (стихи), г. Элиста, ЗАОр НПП «Джангар», 2012 г. — 150 с.
 • Глоток степного воздуха (стихи), г. Элиста, ЗАОр НПП «Джангар», 2013 г. — 128 с.
 • Исповедь «видящей» (повесть), г. Элиста, ЗАОр НПП «Джангар», 2010 г, — 40 с.

Хальмг келәр

 • Әдстә һазр-усндан. Земле благословенной (стихи на калмыцком языке), г. Элиста, ЗАОр НПП «Джангар», 2016 г. — 64 стр.
 • Орчлңгин цецг (поэм). Барт белдҗ бәәнә.

Холвасн