Бадакова, Татьяна Ивановна

Рувики-с
Бадһан Татьяна
орс. Бадакова Татьяна Ивановна
Tatyana-Badakova.jpg

Төрсн: 1953-гч җилин, апрель сарин 15
Ханты-Мансийск балһсн
Улс-орн Туг Әрәсә Орсин Холвана Улс,

Туг Хальмг Таңһч Хальмг Таңһч

Урсхл шүлгч

Бадакова Татьяна Ивановна (1953-гч җилин апрель сарин 15-нд Ханты-Мансийск балһснд төрҗ һарв) — Хальмг Таңһчин зокалчнрин ниицән гешүн, Әрәсән зокалчнрин ниицән гешүн, шүлгч болн математикч, Әрәсән эмгтәчүдин Эвлл Сойлын Элч.

Намтрнь

Шүлгч Татьяна Бадакова 1953-гч җилин апрель сарин 15-нд Ханты-Мансийск балһснд хар гөрәр Сиврт 1943-гч җилд туугдсн хальмг өрк-бүлд һанцхн үрн болҗ заягдсмн. «Сиврин күүкдин» үйин күүнә хүв-заян шүлгчиг сүүдр мет дахад йовна. Хө-мөсндән күрәд уга цагт эцкнь Сиврин киитн һазрт әмнәсн хаһцад одв[1]. Экнь, Санҗин Муутлын Мария (Мария Мутуловна Санджиева), тавн наста күүкән өврлҗ авад, 1958-гч җилд цаһадсн хальмгудыг дахҗ, Хальмг Таңһчдан хәрәд ирв.

Г.М. Лазаревин нертә Баһ Буурл селәнә дунд сурһульд көдлҗ эклв. Хөөннь Элстд нүүҗ ирәд, Элстин 3-гч тойгта дунд сурһульд математикин багш болҗ көдлв. Дарунь, Багшнрин мергҗл деегшлүлх инситутын арһ-зүүч болҗ көдлв[3].

1980-гч җиләс авн Агропромснаб, Хальмг Таңһчин Төрин Саңгин Медәллин демҗлһин төвмүдт медәллин технологь, программ хаңһамҗин чиглләр һучн һару җил көдләд бәәв. 1995 җилд Татьяна Ивановна Ставрополин көдә аҗ-ахун деед сурһулин «нигтлн бодх бүрткл» мергҗләр сурч төгсксн. 2003 җилд «Әрәсән Саң-хазна аҗлын түрүн зергин көдләч» гидг күндтә темдг болн Хальмг Таңһчин Засгин Һазрин Күндтә өргмҗлләр шаңнгдв.

Урн бүтәлнь

Уйн баһ наснасн шүлгч Татьяна Бадакова ээҗән, Кичгә Дорҗин Сүүләг (Сюля Дорджиновна Кичикова) дахҗ, дегтр умшхд, урн үг, үгин чимг гих мет юмнд хару седклтә болв. Ээҗтәһән зургта дегтр хәләҗ, тер зургудар ахр-ахр келвр, тууҗ-түүк зокаһад, шүлг чигн бичәд бәәҗ. Тер цагас авн мергҗләрн бүрткл-тоолын талар йовҗах Татьяна урн үгин чинр медҗ, орчлңгин олн зүүлиг үгәр медүлҗ, үгәр тәәлҗ, үгәр делгрүлҗ авх арһин аһу ик күчн-чидлиг ухан-санандан шиңгәҗ бәәв. Эврә үүдәврмүдтән шүлгч Татьяна Бадакова эк болсн теегән, Хальмг Таңһчан, эргндк юмна үзлиг шүлгләнә ирү сәәхн товч үгәр үзҗ, медҗ, олнд күртәҗ йовна[4]. Эврә әмн-насна ухан санаг, гүн ухана бодлһ, орчлң-йиртмҗин мөңк бишин чинриг агчмин зуур йова чигн, бәрн лавлад бәәнә[5].

Шүлгчин «Мои миры» (2003) гидг нертә түрүн дегтриг Хальмг дегтр һарһач һарһв. Хөннь «Гармония» (2009) гидг дегтриг мөн Хальмг дегтр һарһач һарһҗ авв. Ода болхла, Татьяна Бадакова орс болн хальмг келәр эврә үүдвәрмүдән бичҗ бәәнә. Орс, Немш орн-нутгт барлн кевлсн арвн негн дергтрин зокагч. Шүлгч Әрәсән болн һазадын урн-зокалын седкүл, альманах, тогтмл кевллд ниитлҗ барлна. Шүлгчин бүтәл англь, еврей, италь, немш, орс болн СНГ-н олн келнд орчулгдсн бәәнә.

Шаңнл-һавьянь

Шүлгч Татьяна Бадакова олн улсин утх-зокалын уралдана шаңнлд күртсн шүлгч болҗ бәәнә:

 • «На Земле Заратуштры» (Узбекистан, 2020, 2021);
 • «Куда уходит детство» (Болгарь, 2020);
 • «Миръ для мира» 2023 (Германия);
 • «Лебедь белая-2023» (Германия);
 • «Главный стих-2023» (Книга.ру);
 • МЛК «ЛиФФт» (Москва, 2020г.) гидг темцәнә һиналд шалһрсн;
 • «Интеллигентный сезон» (Крым, 2021, 2023г.г.);
 • «Под небом рязанским» (2023г.);
 • МЛК «Серебряный голубь России», «Бежин луг», «Русский стиль» гих мет ут җигсәлтд багтв;
 • Делкән зокалчнрин ниицәнә «Просветитель» (2022г.) и «Подвижник» (2023г.) гидг цолд күртв.
 • «Небесные тюльпаны» гидг нертә хураңһунь 2019 җилд Париҗд Олн улсин утх-зокалын наадна «Её величество Книга» гидг нертә медаляр ачлгдв.
 • «На макушке весны» дурсмҗин дегтрнь Москван 36-гч олн улсин дегтрмүдин үзсклңд (2023) таньлцулв.
 • «Русский Мир» саңгин демҗлһәр орс кел, урн-зокалыг делгрүлх олн улсин хәрлцәнә платформ болх «Диалог с Пушкиным» гидг нертә төслд орлцна.
 • Хальмгин Засгин Һазр, Әрәсән бичәчнрин холвана ахлх зөвллин Күндтә бичг, талрхл, медаль, дипломар чигн шаңнсн күн болҗ бәәнә.

Кевлсн дегтрмүднь болн үүдәврмүднь

 1. Бадакова Т.И. Мои миры. Элиста: АПП «Джангар», 2003. ИД 05948. 92с.
 2. Бадакова Т.И. Гармония. Элиста: ЗАО НПП «Джангар», 2009. 112с. ББК 80\84 Ба12
 3. Бадакова Т.И. Ассорти для друзей, Элиста: ЗАО НПП "Джангар", 2013г., 128 стр., ББК 80\84, Б15.
 4. Бадакова Т.И. О чём мечтает степь. Элиста: ЗАО НПП «Джангар», 2018. 148с. ISBN 978-5-94587-788-7
 5. Бадакова Т.И. Небесные тюльпаны. Verlag "STELLA", Deutschland. 2018. 95c. ISBN 978-3-95772-154-9.
 6. Бадакова Т.И. Благословенный день. М.: Издательско-продюсерский центр «BooksNonStop», 2020г., 120 с. ISBN 978-5-996511-20-4.
 7. Бадакова Т.И. Счастлива_я. Серия «101 поэт XXI века», М.: изд.«У Никитских ворот»», 2021г., 100 с. ISBN 978-5-00170-225-2.
 8. Бадакова Т.И. По кругу Солнца. Verlag "STELLA", Deutschland. 2021. 88c. ISBN 978-3-95772-267-6.
 9. Бадакова Т.И. Бабушкин сундучок. Verlag "STELLA", Deutschland. 2022. 80c. ISBN 978-3-95772.
 10. Бадакова Т.И. На макушке весны. Изд. «Четыре», С.-Петербург, 2023. 176стр.
 11. Бадакова Т.И. В краю поющих барханов. Изд. «Четыре», С.-Петербург, 2024. 140стр. ISBN 978-5-907843-04-2.
 12. Коллективный сборник Союза литераторов Калмыкии «Озарённые светом Зая-Пандиты». Элиста, Изд.АПП «Джангар»,1999. ISBN 5-7102-0255-x. 118с. Стихи. с.91-93.
 13. Коллективный сборник "Особенный день". Элиста. Изд.дом "Герел", 2009. ISBN 978-5-7539-0690-8. 496c. Стихи. с.170-176.
 14. Антология поэзии Калмыкии "Моя Россия, моя Калмыкия!", 2т., НПП "Джангар", Элиста. 2018. 352с., 320с. ISBN 978-5-94587-798-6. Стихи, с.296-299.
 15. Альманах "Один, но рядом с кем-то...". "Юникопи", Н.Новгород, М:. ИСП, 2020.440с. ISBN 978-5-907350-86-1. Письма, с.19-20
 16. Альманах "Серебряный голубь России 2020" СПб.: "Аврора", 2021. 396с. ISBN 978-5-6045794-6-6. Велимир. с.279-283.
 17. Альманах "Серебряный голубь России 2021" СПб.: "Аврора", 2022. 460с. ISBN 978-5-6048417-3-0. Магия. с.139.
 18. Альманах "Пушкин жив". СПб.: "Четыре", 2021. 524с. ISBN 978-5-6046734-8-5. Мой Пушкин. с. 28-29.
 19. Сборник "СовременникЪ", №3, 2019. «Юникопи», Н.Новгород. Проза. с.36-52. Поэзия. с. 53-62.
 20. Пособие для русских школ "Диалог с Пушкиным", М: Фонд "Русский мир", www.dialog-pushkin.ru, 2022. с.160. "Мой Пушкин", с.82-85.
 21. Коллективный сборник "Про100 детям". Новокузнецк: "Союз писателей", 2022. 194с. ISBN 978-5-00143-630-0. Зимушка, с.16.
 22. Коллективный сборник "Про100 поэзия". Новокузнецк. "Союз писателей", 2022. 166с. ISBN 978-5-00143-622-5. Ностальгия, с.14.
 23. Коллективный сборник "Про101 стих". Новокузнецк: "Союз писателей", 2022. 152с. ISBN 978-5-00143-695-9. В краю поющих барханов, с.16-17.
 24. Коллективный сборник "Весенняя книга сказок". Новокузнецк: "Союз писателей", 2022. 164с. ISBN 978-5-00143-672-0. Солнечный зайчик, с.12 - 15.
 25. Коллективный сборник "Зачем звёзды светятся?". СПб.: "Четыре", 2021. 524с. ISBN 978-5-90755713-0. Стихи. с.16-23.
 26. Альманах "Книга мира". Verlag "STELLA", Deutschland. 2021.409c. ISBN 978-3-95772-245-4. Стихи на русском языке с.227-233, на немецком языке с.294-298, на итальянском языке с.380-385.
 27. Альманах "Из России с любовью". Verlag "STELLA", Deutschland. 2020. 171c. ISBN 978-3-95772-210-2. Проза на русском и немецком языках. с.36-53.
 28. Альманах «Либерти», 2022, ISBN 978-3-95772-287-4. Хехинген: "Стелла", Германия.с.313, на русском яз.с.20-26, на англ.яз.с.192-197, на иврите с.308-312.
 29. Альманах "Всё будет хорошо". №3, 2022. М.: Новое слово. 260с. Жучкина верность. с.134-141.
 30. Альманах "Дар духовный". Элиста: ООО «Броско», 2021. 272с. Стихи и проза. с.11-19.
 31. Журнал "Российский колокол". М. №№ 4-2017, 1-2018, 2-2018. Стихи, с.27-31.
 32. Журнал "Метаморфозы", Минск: Строймедиапроект.с.272. №№ 4-2017. с.360. стихи, с.96-97. №1-2018. с.332. Стихи, с.68-69.
 33. Журнал "Лиффт", №1. 2017. М.: Изд. ДООС. с.186. Стихи. с.47.
 34. Журнал "Лиффт", №1. 2017. АПП «Джангар», Элиста. с.148. Стихи. с. 28-30.
 35. Журнал "Теегин герл", №6, 2021. Индекс П5903. Элиста: РИА КАлмыкия. с.112. Письмо маме в 43й год, с.53-56
 36. Журнал "Теегин герл", №1, 2022. Индекс П5903. Элиста: РИА КАлмыкия. с.115. Ээджа, с.18-27.
 37. Сб.материалов конференции "Сохрани мою речь навсегда", Элиста: Калм.НЦ РАН,2021. 204с. Почтовые лошади просвещения. с.74-77.
 38. Сб.материалов конференции, посвящённой 100-летию Д.Н.Кугультинова "НАСЛЕДИЕ ДАВИДА КУГУЛЬТИНОВА И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ". Со смертью жизнь – две силы, две основы. Элиста: Калм.университет. с.368. с.81-84.
 39. Журнал "Свет столицы" №6-2019.М: «У Никитских ворот». с.120, с.12-13. № 3-2020.с.148, с.7-8. №5-2020, с.146. с.14-15. Стихи.
 40. Международный альманах "Вдохновение", 2022. с.13, с.44-45. Изд.»Мир печати», Уфа. ISBN 978-5-9613-0722-1. Стихи.
 41. Альманах "Литера". Бургас, Болгария: "Нина Небе ООД". ISSN 2738-7224. №2, с.48. с.41-43. №4, с. 52. Стихи, с.26-29.
 42. Литературно-художественный журнал «Союз писателей». Новокузнецк: Союз писателей. с.146. "Жучкина верность", с.135-138.
 43. «Перо и слово». М.: Изд. Дом «ИздатНик», 2024, 242стр. ISBN 978-5-6050751-5-8. Ностальгия, стр.123.
 44. Альманах «Книжная полка», М.: ООО «Новое слово», 2023, 258 стр. ISBN 978-5-6049434-4-1. Свидания с поэтом, стр.40-48.
 45. Литературный журнал "Новый ренессанс". Хехинген: Изд. «Стелла», Германия. 2019-2022г.г. ISBN 978-3-95772-216-4. с.76. стихи и проза, с.8-9, с.38, с.31, с.8.
 46. Альманахи Международной гильдии писателей. Хехинген: Изд. «Стелла», Германия:
 47. «Золотая коллекция», 2019г. ISBN 978-3-95772-184-6. с.320. Стихи, с.19-29.
 48. «Новые пилигримы», 2020г. ISBN 978-3-95772-223-2.с.337. Стихи, с.95-106.
 49. «Мастера словесности», 2020г. ISBN 978-3-95772-200-3.с.327. Стихи, с.11-16.
 50. «Наш Дом Земля», 2021г. ISBN 978-3-95772-234-8.с.245. Проза, с.161-164.
 51. «Созвучье муз», 2021г. ISBN 978-3-95772-238-6.с.305. Место силы, с.25-43.
 52. «Плеяда», 2021г. ISBN 978-3-95772-258-4., с.288. стихи и проза, с.52-58, с.223-231.
 53. "Плеяда", 2022г., ISBN 978-3-95772-281-2., с.195. Проза, с.52-59.
 54. "На Земле Заратуштры", 2021. ISBN 978-3-95772-265-2. с.241. Велемир, с.68-76, Три откровения, с.176-179.
 55. «АУМ», 2023, 149стр. ISBN 978-3-95772-310-9. Мой чудесный друг. Научил жить «Во имя», стр.23-29.
 56. «Мир для мира», 2023, 81стр. ISBN 978-3-95772-315-4. Со смертью жизнь-две силы, две основы, стр.15-21.
 57. «Лебедь белая», 2023, 148стр. ISBN 978-3-95772-343-7. Лебедия Хлебникова, стр.18-22.
 58. «Душеполезное чтение», 2023, 121стр. ISBN 978-3-95772-350-5. Мои сны, стр.72-75.
 59. "Эксклюзив", 2021. ISBN 978-3-95772-268-3.с.151. Проза, с.141-142.

Өдрин соньн (газет) болн седкүлмүдт

 1. Журнал «Байр», № 11, 2023, Загадки на русском и калмыцком языках.
 2. Газета «Элистинский курьер» от 27 февраля 2020 «Письмо маме в 43-й год»
 3. Газета «Калмыкия сегодня» от 25 декабря 2019г. «Письмо маме в 43-й год»
 4. Газета «Хальмг Үнн» от 5 июня 2021г. «Мой Пушкин»
 5. Газета «Александровская жизнь», Ставропольский край от 15.01.22г., с.4, «Зимушка»

Холвасн