Коксадан Виктор

Рувики-с
хал. Коксадан Виктор

орс. Коксадаев Виктор Владимирович

Виктор Коксадаев.jpg

Шүлгч, зокалч Коксадан Виктор

Төрсн: 1955 җилин июль сарин 2
Улс-орн Туг Әрәсә Орсин Холвана Улс,

Туг Хальмг Таңһч Хальмг Таңһч}}

Болвсрл Москваһин һазр судлл, хәәһүлин деед сурһуль, Ардын урлгин Эчнәнә ик сурһуль
Урсхл шүлг, үрглҗлсн зокал

Коксадан Виктор (Булһн Сала сүүрт оршн суудг.

Намтр

Зөвллтин цергин алван Ашхабад болн Кушка зерг балһдт хааҗ йовсмн. 1982-гч җилд Москваһин һазр судлл, хәәһүлин деед сурһулиг дүүргсмн. Узбекистан, Хальмг Таңһч, Хөөт үзг, Сиврт хәәһүлч мергҗлин һазрин тосчар көдлҗ бәәлә. Одаһин бәәдләр теткврт һарад, үвлин өөмлт, гүүлт, ноолдана төрл, урн зург, утх-зокалар соньрхдг. Москва балһснд Ардын Эчнәнә урлгин ик сурһулин 2 әңгиг "урн зург" чиглләр төгсәв.

Урн-бүтәл

2002-гч җилд "Хальмгин өрүн" гидг соньн-бичгт түрүн шүлгүднь кевлгдлә. 2006-гч җилд "Инәмсклҗ авич" гидг нертә шүлгин түүврнь кевлләс һарсмн. 2009-гч җилд "Онцха өдр" гидг залу-баһ зокалчнрин бүтәлмүдин түүврт Коксадан Викторин түрүн келврмүд болн шин бичсн шүлгүд орсн бәәнә. "Манахсин өртән" кемәх келврин түүврнь 2016-гч җилд олн умшачнрин күртәл болв. "Ээлҗин көдлмш" тууҗ, шүлгүд, келврмүднь Хальмг Таңһчин "Теегин Герл" гидг урн-зокал, ниигм, улс-төрин седкүлд кевлгдсмн.

 • Түрүн шүлгүднь 2002-гч җилд “Хальмгин өрүн” гидг залучудын соньн-бичгт кевлгдлә.
 • 2006-гч җилд “Инәмсклҗ авич” гидг шүлгин түүвр кевлләс һарла.
 • 2009-гч җилд “Онцха өдр” гидг залу-баһ зокалчнрин орс болн хальмг келәр бичсн урн бүтәлмүдин түүврт мини түрүн келврмүд болн шин бичсн шүлгүд орсн бәәнә.
 • 2016-гч җилд “Манахсин өртән” кемәх келврин түүвр кевлләс һарв.
 • Шүлг, келвр, “Ээлҗин көдлмш” тууҗнь “Теегин Герл” гидг таңһчин урн зокал, ниигм, улс-төрин седкүлд кевлгдсн бәәнә.
 • 2015-гч җилд "Элстм" гидг нертә дууг зокаҗ, Элст балһсна туск дууна темцәнд дииләчәр тодрла.
 • 2016-гч җилин февраль, апрель сармудын хоорнд Таңһчин түүкд түрүн болҗ зокан бәәһүлгдсн "Шүлгләнә урн дүр" кемәх шүлгч, урн зокалчнрин урн бүтәлин һәәхүлд орлцла.
 • 2017-гч җилин апрель сарин 17-на өдрт Әрәсән зокалчнрин ниицәнә гешүдин эңнәнд негдлә.
 • 2018-гч җилд "Аһу Диилврин Баатрмуд" кемәх Бүк Әрәсән утх-зокалын темцәнд орлцҗ, финалд шалһрсн күүнә негнь болв.
 • 2018-гч җилд зәрм шүлгүднь "Мини Хальмг, Мини Әрәсә" антологь түүврт орсн бәәнә.
 • 2019-гч җилин сентябрь сард Симферополь балһснд давулгдҗасн "Диилврин салют" гидг Бүс-нутг хоорндк Хөөт Кавказ болн Өмн холвана төөргүдин ардын урлач, мергҗлин биш урн зурачнрин һәәхүлд орлцҗ, Диилврин 75 җилин өөнд зөрүлгдсн эцсин шатын һәәхүлд орлцх эркиг олла. Тус һәәхүлиг Москваһин В.Д.Поленовин нертә Улсин Ард олна Урн бүтәлин Орднахн Кузнецкин тагт деер, Третьяковин урн зургин галерейд зокан бәәһүлсмн.
 • 2021-гч җилд Хальмгин "Седклин белг" гидг утх-зокалын альманах дотр зәрм шүлгүднь болн "Гегән тенг болн тооцана хуудсмуд" кемәх тууҗин тасрха багтсн бәәнә.
 • 2021-гч җилд Әрәсән седкүлчдин эвллин гешүн болв.
 • 2021-гч җилд Гүрҗд Шеркшин сойлын төвин төслин даху "Кавказин шүлглән" гисн нертә хойр ботьта түүврин онлайн-неелт болҗ, тенд Адам Ахматукаевар чечен келүр орчулсн зәрм шүлгүднь орла.
 • 2022-гч җилд "Әрәсән олн дүртә лира ятх" кемәх Утх-зокалын соньн-бичгин шишлң төсвин 35-гч хуһцана "Хальмгин шүлглән" гидг бөлгт "Үг келлһ", "Үзх дутман, тенх дутман...", "Би эн һазрт дуртав", "Хандсн үг" гидг шүлгүд орла.